top of page

STATUTEN

NAAM
 

Artikel 1

 

De vereniging draagt de naam: The FootGolf Motion, hierna te noemen “de vereniging”.

 

ZETEL

 

Artikel 2

 

De vereniging heeft haar zetel in Hoofddorp, gemeente HAARLEMMERMEER.

 

DOEL

 

Artikel 3

 

3.1 De vereniging heeft ten doel de beoefening en bevordering van de FootGolf sport.
 

3.2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het aan haar leden of derden ter beschikking stellen van één of meer terreinen, geschikt voor de beoefening van de FootGolf sport, zomede door andere wettige middelen, die aan haar doel bevorderlijk zullen zijn, alles met inachtneming van Statuten, Huishoudelijk Reglement en belangen van de Nederlandse FootGolf Bond, FootGolf Holland. 
 

3.3 De vereniging heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.

DE LEDEN

 

Artikel 4

 

4.1 Lid van de vereniging is een natuurlijk persoon die als zodanig door het bestuur is aangenomen. Leden worden onderscheiden in de navolgende categorieën:
 

 1. volledig lid;

 2. actief lid;

 3. bestuurslid;

 4. zaken lid;

 5. geeltjes lid;

 6. oud lid;

 7. jeugdlid;

 8. studentlid;

 9. erelid;

 10. lid van verdiensten;

4.2 Omschrijving:

 1. volledig lid is elk natuurlijk persoon die bij de oprichting als gewoon lid is geregistreerd dan wel nadien als zodanig door het bestuur is toegelaten;

 2. actief lid is een persoon die naast zijn/haar primaire doel als speler binnen de vereniging een of meerdere bestuurlijke en/of organisatorische nevenactiviteiten uitvoert en als zodanig door de algemene vergadering is benoemd;

 3. bestuurslid is een natuurlijk persoon die als zodanig door algemene vergadering als bestuur is benoemd, zonder daadwerkelijk de sport uit te oefenen binnen de vereniging;

 4. zaken lid is een natuurlijke persoon die als zodanig door de golfbaan op grond van zijn/haar lidmaatschap van de businessclub bindend voor het lidmaatschap wordt voorgedragen;

 5. geeltjes lid is een natuurlijk persoon en tevens niet spelend lid die door welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan of wil maken van de voordelen die een volledig lidmaatschap oplevert;

 6. oud lid is een natuurlijk persoon en tevens niet spelend lid die in het verleden een of meerdere lidmaatschappen heeft afgenomen en niet meer het primaire doel heeft om de sport te bedrijven, maar nog wel betrokken wil blijven bij de verenigingsactiviteiten;

 7. jeugdlid is een lid dat op 1 januari van lopend jaar jonger is dan 18 jaar;

 8. studentlid is een lid dat op 1 januari van lopend jaar jonger is dan 25 jaar en die staat ingeschreven aan een instelling voor voltijds dagonderwijs;

 9. erelid is een persoon die wegens zijn/haar bijzondere verdiensten als zodanig door de algemene vergadering is benoemd;

 10. lid van verdiensten is een persoon die wegens zijn/haar verdiensten als zodanig door de algemene vergadering is benoemd;

4.3 De categorieën zaken lid, geeltjes lid en oud lid zijn gastleden. Gastleden en jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet. Zij hebben het recht deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging en hebben, tenzij de vergadering anders beslist, toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daarin geen stemrecht.

4.4 Het studentlidmaatschap moet jaarlijks voor 1 april schriftelijk opnieuw worden aangevraagd. Bij de aanvraag moet een bewijs van inschrijving worden overlegd. Bij het ontbreken van een dergelijke aanvraag wordt het betrokken lid geacht voor het komende jaar volledig lid te zijn.

4.5 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten de differentiatie in het ledenbestand te beperken dan wel uit te breiden.

TOELATING

 

Artikel 5

 

5.1 Aanvragen voor het lidmaatschap dienen via het registratieformulier op de website - en daarmee schriftelijk - te worden gericht aan het bestuur.

5.2 Indien het maximum aantal leden bereikt is kunnen kandidaten voor het lidmaatschap op een wachtlijst geplaatst worden.

5.3 Het lidmaatschap wordt verkregen door een schriftelijke mededeling van het bestuur, dat men als lid is aangenomen.

5.4 Het bestuur is bevoegd personen bij voorrang tot het lidmaatschap toe te laten indien dat in het belang van de vereniging is of indien bijzondere persoonlijke omstandigheden daartoe naar de mening van het bestuur aanleiding geven.

5.5 Een jeugdlid wordt automatisch gewoon lid per 1 april van het jaar, waarin hij de leeftijd van achttien jaar bereikt, tenzij hij / zij in aanmerking komt voor het studentlidmaatschap.

5.6 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 6

 

6.1 Het lidmaatschap eindigt:

 1. door opzegging door het lid;

 2. door overlijden van het lid;

 3. door opzegging door de vereniging;

 4. door ontzetting uit het lidmaatschap;

 5. voor zaken leden door opzegging door golfbaan.

 

6.2 Behoudens voor zaken leden kan opzegging door het lid slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

6.3 Opzegging in strijd met lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

6.4 Het bestuur kan besluiten het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen indien van de vereniging of van het lid in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap voort te zetten.

6.5 Opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap leidt niet tot het vervallen van geldelijke verplichtingen voor het lopende jaar en – indien van toepassing – het daaropvolgende jaar als door de algemene vergadering vastgesteld.

6.6 Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:

 1. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap als door het bestuur, de algemene vergadering of de statuten vastgesteld te voldoen;

 2. hij / zij zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt;

 3. redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

6.7 Ontzetting uit het lidmaatschap kan door het bestuur worden uitgesproken indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging door handelingen of misdragingen op onredelijke wijze benadeelt.

6.8 Opzegging door de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur schriftelijk gemotiveerd.

6.9 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.10 Indien de leden 6.6 of 6.7 van toepassing zijn moet betrokkene vooraf tenminste eenmaal schriftelijk ter zake zijn gewaarschuwd.

 

SCHORSING

 

Artikel 7

 

7.1 Het bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd een lid voor een bepaalde tijdsduur (niet langer dan zes maanden) te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde rechten ingeval:

 1. hij / zij bij herhaling in strijd handelt met de statuten of de door het bestuur of golfbaan gestelde regels of aanwijzingen;

 2. hij / zij zijn door de algemene vergadering opgelegde verplichtingen niet nakomt;

 3.  hij / zij zich herhaaldelijk misdraagt;

 4. handelingen of gedragingen die het belang van de vereniging, golfbaan of de Nederlandse FootGolf Bond in ernstige mate schaden.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 

Artikel 8

 

8.1 De verenigingsbijdrage voor leden kan bestaan uit verenigingscontributie, baangeld en cateringfee.

8.2 Leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

8.3 De verenigingsbijdrage voor zaken leden wordt voldaan door de golfbaan.

8.4 Het baangeld en de cateringfee worden vastgesteld in overleg met de golfbaan, de verenigingscontributie wordt vastgesteld door het bestuur. De gehele verenigingsbijdrage moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

8.5 De verenigingsbijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd per 1 januari van het verenigingsjaar. Het bestuur kan een toeslag opleggen voor latere betaling.

BESTUUR

 

Artikel 9

 

9.1 Het bestuur bestaat uit een voorzitter en twee of meer bestuursleden die door de algemene vergadering worden benoemd. Bestuursleden worden gekozen uit leden van de categorieën ereleden, leden van verdiensten, bestuursleden, actieve leden en volledige leden.

9.2 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen.

9.3 De verkiezing van de voorzitter en de bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of meer leden gezamenlijk. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk en voorzien van de namen en handtekeningen van de deelnemende leden bij het bestuur worden ingediend.

9.4 De algemene vergadering is gebonden aan de voordracht. Indien er meer dan een voordracht is kiest de algemene vergadering uit die voordrachten. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.

Einde Bestuurslidmaatschap, Periodiek Aftreden, Schorsing

 

Artikel 10

 

10.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst met twee derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

10.2 Elk bestuurslid treedt uiteindelijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar.

10.3 Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

10.4 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

 2. indien het bestuurslid in staat van faillissement verkeerd;

 3. indien het bestuurslid onder curatele geplaatst wordt;

 4. Indien een bestuurslid in staat van beschuldiging gesteld wordt voor strafrechtelijke vervolging;

 5. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 

Artikel 11

 

11.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris, en een penningmeester aan.

11.2 De vice-voorzitter vervangt de voorzitter.

11.3 Het bestuur kan ook voor de secretaris en de penningmeester uit zijn midden vervangers aanwijzen.

11.4 Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

11.5 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

11.6 In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

11.7 Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 12

 

12.1 Behoudens de beperkingen genoemd in de leden 4 en 5 van dit artikel is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

12.2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

12.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

12.4 Het bestuur is na goedkeuring door de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

12.5 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

 2. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

 3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

 4. het aangaan van dadingen;

 5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

 6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

 7. onverminderd het bepaalde onder a, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijftienhonderd euro (€ 2.000) te boven gaande. Het ontbreken van deze goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig lid 6 niet aan.

12.6 Onverminderd het in lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

 1. door het bestuur;

 2. de voorzitter;

 3. twee gezamenlijk handelende bestuursleden;

 4. de penningmeester met betrekking tot het opnemen en overboeken van gelden van de verenigingsrekening en voorts al hetgeen wat daarmee verband houdt, zulks uitsluitend tot een bedrag of transacties tot vijftienhonderd euro (€ 2.000).

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

 

Artikel 13

13.1 Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

13.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

13.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

13.4 Het bestuur is verplicht om vóór het einde van enig boekjaar een besluit te nemen waarin wordt bepaald dat een eventueel positief resultaat over dat jaar zal worden aangewend voor door de vereniging conform haar doelstelling uit te voeren activiteiten.

13.5 Het bestuur of de algemene vergadering kan besluiten tot benoeming van een accountant, die de boeken van de vereniging zal controleren. Het verslag van de accountant wordt bij de jaarrekening gevoegd. Indien geen accountant wordt benoemd, benoemt de algemene vergadering jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

13.6 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

13.7 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

13.8 Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

 

Artikel 14

 

14.1 De Algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De algemene vergadering benoemt het bestuur en oefent de in de statuten genoemde bevoegdheden uit.

14.2 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording met de accountantsverklaring bedoeld in artikel 13, lid 4 of met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

 2. de benoeming van de in artikel 13, lid 4 genoemde commissie voor het volgende boekjaar voor het geval geen accountant is benoemd;

 3. voorziening in eventuele vacatures;

 4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

14.3 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur dit wenselijk oordeelt.

14.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn.

TOEGANG EN STEMRECHT

 

Artikel 15

 

15.1 Alle leden genoemd in artikel 4 lid 1 hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

15.2 Over toelating van andere dan de in lid 15.1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

15.3 Elk van de stemgerechtigde leden heeft één stem.

15.4 Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen. Aan één lid mogen niet meer dan drie machtigingen worden afgegeven.

 

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

 

Artikel 16

 

16.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

16.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 17

 

17.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

17.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

17.3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

17.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

17.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

17.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

17.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen betreft kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

17.8 Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

17.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 18

 

18.1 De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5 of door middel van publicatie in een verenigingsorgaan. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

18.2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 20 en 21.

WIJZIGING STATUTEN

 

Artikel 19

 

19.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

19.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

19.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

19.4 Een statutenwijziging wordt verwerkt door de voorzitter, secretaris en penningmeester, welke gezamenlijk de bevoegdheid hebben tot het wijzigen van de statuten.

ONTBINDING

 

Artikel 20

 

20.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

20.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

20.3 Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan een vereniging of instelling met een gelijk of aanverwant doel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

20.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

20.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Artikel 21

 

21.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

21.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging.

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 22

 

Het eerste boekjaar van de vereniging is geëindigd op één en dertig december tweeduizend twintig.

bottom of page